YMPÄRISTÖPROJEKTIT

Yhdistys on toiminut monin tavoin puhtaan Lapin hyväksi ja toteuttanut lukuisia luonnon ja ympäristön siisteyteen tähtääviä projekteja

Lapin matkailukeskuksien ja hotellien jätteiden kierrätyksen ja keräilyn kehittämishanke 2019 - 2021 on jäissä.

Lapin matkailukeskuksien ja hotellien jätteiden kierrätyksen ja keräilyn kehittämishanke 2019 - 2021

Lapin ELY-keskus on myöntänyt Pidä Lappi Siistinä ry:lle avustuksen hankkeeseen tunturialueiden jätehuollon kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tehostaa jätteiden kierrättämistä matkailukeskistymissä ja hotelleissa, joissa on jo toimivaa jätteen lajittelua. Tavoitteen toteuduttua saadaan kerättyä valitun alueen jätteet mahdollisimman tehokkaasti kierrätykseen sekä parannetaan alueen luonnon ainutlaatuisuuden säilymistä sekä kestävää käyttöä. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2019 aikana mukana olevissa kohteissa käydään paikan päällä kartoittamassa nykyinen tilanne, laaditaan suunnitelma muutoksista lajittelun, keräilysäiliöiden ja laitteiden osalta sekä jätekuljetuksista. 

Kartoituksessa selvitetään mm. 

  • keräilyjärjestelmän, keräilysäiliöt, niiden tilavuudet ja kunnon 

  • tyhjennysvälit 

  • kierrätykseen menevät materiaalit 

  • käytössä olevat tilat jätesäiliöille 

Hankkeen toinen vaihe toteutetaan vuonna 2020 ja siinä on tarkoitus tehdä toimenpide ehdotukset valituille matkailukohteille. Kolmannessa vaiheessa 2021 rakennetaan ja toteutetaan toimenpiteet.

Hankkeen tausta:

Yhä useammat Lapin matkailijat ovat ympäristötietoisia ja haluavat lajitella jätteensä. He edellyttävät myös, että heidän käyttämänsä matkailupalveluiden tarjoajat osoittavat vastuunsa ympäristön suhteen. Hankkeeseen valitut kohteet edustavat toimintansa luonteen vuoksi alueita, joissa liikkuu paljon matkailijoita, ja kierrätyksen tehostamisella on saavutettavissa yrityksiin paitsi tehokkuutta niin myös suoranaista säästöä. 

Nykyisellään kerättäviä jakeita hotelleilta ovat paperi, pahvi ja kartonki sekä lasi- ja muovipullot sekä tölkit (Palpa:lle). Polttokelpoinen jäte (sekajäte) ja biojäte menevät pääosin samaan keräysastiaan ja/tai puristimeen ja päätyy alueorganisaation siirtokuormausasemaan. Tavoitteena tulisi olla kestävän kehityksen mukainen kierrätys, jossa kaikki syntynyt kierrätysmateriaali voidaan tehokkaasti kerätä ja hyötykäyttää uudelleen. Näin saavutettaisiin hyötyä ja kustannus säästöä myös kierrätysjätettä tuottaville matkailuyrityksille. 

Lisätietoja hankkeesta:

Leo Pitkänen

hallituksen pj 

Pidä Lappi Siistinä ry 

+358 40 545 9491 

leo.pitkanen@pidalappisiistina.fi 

Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki 2014

Yhdistyksen hiilijalanjälki laskettiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämällä yritysten hiilijalanjäljen laskentaan tarkoitetulla Y-hiilari Hiilijalanjälki-työkalulla. Hiilijalanjälki halutiin laskea, jotta saadaan tietoa siitä millä osa-alueilla yhdistyksen toiminnassa kasvihuonekaasupäästöjä muodostuu. Tätä tietoa voidaan hyödyntää yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

Pidä Lappi Siistinä ry:n yhteisökuvatutkimus 2012-2013

Kyselyn avulla selvitettiin yhdistyksen identiteettiä ja imagoa sekä viestinnän toimivuutta ja vuorovaikutusta jäsenten sekä sidosryhmien keskuudessa. Osana tutkimusta arvioitiin myös vuorovaikutusta, eli selvitettiin sitä, millaisena eri yhteistyö- ja kohderyhmät näkevät ja kokevat yhdistyksen.

Tutkimuksen ja kyselyn tavoitteena oli kartoittaa yhdistyksen viestinnän nykytilaa sekä saada palautetta ja ideoita, joista tehdyn koonnin perusteella toimintaa ja viestintää kehitetään. Käytännössä tätä kehitystyötä on tehty jatkuvasti jo tutkimuksenteon ja kyselyn toteutuksen aikana. Kehityskohteet on osin otettu jo huomioon viestintästrategiassa ja –suunnitelmassa 2014-2016. Kyselyn tulosten pääkohdat esiteltiin pääpiirteittäin Ympäristöseminaarissa 2014 yhdistyksen toimintakatsauksen yhteydessä.

Lapin retkeilyreittien roskaantumisselvitys 2013

Roskaantumistutkimus toteutettiin Ympäristöministeriön pyynnöstä selvittää tiettyjen Lapin retkeilyreittien roskaantumista seurantatutkimuksena 80- ja 90-luvuilla tehdyille tutkimuksille. Tavoitteena oli saada selville roskaantumisen kehityssuunta ja matkailijamäärien lisääntymisen vaikutus luontoreittien roskaantumiseen.

Pidä Lappi Siistinä ry. otti vastuun selvityksen toteuttamisesta hakien siihen opinnäytetyön tekijät Rovaniemen ammattikorkeakoulusta, koordinoiden ja avustaen tutkimuksen toteutusta yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Luonnonvara- ja ympäristöalan metsätalouden opiskelijat Anna Heikkinen ja Kaisa Matila toteuttivat tutkimuksen pääosin v.2012 aikana tehden taustatyön, kesällä kävellen yli 250 km eri reittejä, kirjoittaen raporttia ja analysoiden tuloksia. Alustavia tuloksia esiteltiin Pidä Lappi Siistinä ry:n ympäristöseminaarissa 8.2.2013.

Matkailun ympäristöopas 2013

Projektissa toteutettiin Eko-opas pohjoisen matkailijoille.

Oppaan www-version löydät osoitteesta www.ekoopas.fi. Opas on kaikille ilmainen ja vapaasti käytettävissä.

Oppaan tarkoituksena on auttaa matkailuyrityksiä ja matkailijoita toteuttamaan kestävää kehitystä ympäristön siisteydessä, jätteiden hyötykäytössä ja energian säästössä.

Ekopisteistä vastaavia tahoja kannustamme päivittämään pisteiden sijaintitiedot Jätelaitosyhdistykselle Kierrätys.info-palveluun.

Matkailuautojen ja -vaunujen jätevesien tyhjennyspisteiden kartoitus 2012

Yhdistyksen toteuttama kartoitus osoitti, että tyhjennyspisteiden tilanne Lapissa on hälyttävä, sillä tutkimuksen mukaan koko läänissä ei ole talvikäytössä auki olevia ajokaivoja.

Projektissa selvitettiin matkailuautojen ja -vaunujen käymäläjätteiden ja talousvesien tyhjennyspaikkojen tarvetta ja riittävyyttä Lapissa. Selvitystyön pohjalta pyrittiin kartoittamaan nykytilanne ja löytämään käyttökelpoisia ratkaisuja olosuhteiden parantamiseksi yhteistyössä jätehuollon toimijoiden ja matkailujärjestöjen kanssa.

Yhdistyksen toteuttama Eko-opas pohjoisen matkailijoille (www.eko-opas.fi) sisältää myös karavaanareille suunnatut ohjeet.

Käytöstä poistettujen aitamateriaalien kerääminen maastosta 2010

Pidä Lappi Siistinä ry. aloitti toukokuussa 2010 Käytöstä poistettujen aitamateriaalien kerääminen maastosta -pilottihankkeen, jonka tarkoituksena on kartoittaa maastossa olevat vanhat aidat, laskea niiden keräyskustannukset ja valmistella varsinainen pysyvä projekti maastossa vanhentuvan aitamateriaalin poistamiseksi.

Lapin luonnossa on mittava määrä erilaista rauta- ja piikkilankaa, joka on vaaraksi luonnossa liikkuville ihmisille ja eläimille.

Pilottiprojektin toimesta kerättiin kesän aikana Posiolla ja Kuusamossa yhteensä 50 kilometriä vanhoja aitoja, joiden keräämisestä saatiin arvokasta kokemusta ja tietoa tulevia keräysprojekteja varten.

Hankkeen vetäjänä on toiminut projektipäällikkö Jaana Hangasvaara ja se on toteutettu yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen sekä Timisjärven ja Kallioluoman paliskuntien kanssa.

Projektin suunnittelussa ovat olleet mukana myös Lapin ELY-keskuksen, MTK:n ja Kylätoiminnan edustajat ja sen on rahoittanut Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Porotalous ja ympäristö 2010

Osana Porotalous ja ympäristö -toimintaa Pidä Lappi Siistinä ry ja Lassila & Tikanoja Oyj rakensivat syyskuussa 2010 Sattasniemen paliskunnan Sattasvaaran erotusaidalle kompostikäymälän. Käymälä parantaa erotusaidan työskentelyolosuhteita ja ottaa erityisesti huomioon naispuoliset poronhoitajat.

Tämän käymälän etuna on se, että sen huoltaminen on tehty helpoksi ja olosuhteet huomioon ottavaksi. Tehokkaan ilmastoinnin ansiosta käymäläjätteen hajoaminen tapahtuu nopeasti ja käymälä on lähes hajuton. Käyttöasteesta riippuen tyhjentäminen tapahtuu erittäin harvoin, 1-2 vuoden välein. Kompostikäymälän lopputuotteena saadaan puhdasta kukkamultaa. Tämä käymälä on myös tulevan EU-jätevesidirektiivin mukainen. 

Pidä Lappi Siistinä ry haluaa kiinnittää huomiota poronhoitoalueen ympäristöasioihin ja asianmukaisen jätehuollon kehittämiseen. Panostamalla työskentelyviihtyvyyteen, sekä kunnollisiin varusteisiin ja keräysastioihin,  saadaan poronerotuspaikoille ympäristöä ja luontoa kestävästi kehittävät olosuhteet.

.

Tunturialueiden matkailuyritysten jätehuollon kehittäminen 2009

Pidä Lappi Siistinä ry. toteutti vuoden 2009 lopulla kyselytutkimuksen, jonka avulla selvitettiin tunturialueiden matkailuyritysten jätehuollon nykytila ja toiveet sen kehittämiseksi jatkossa.

Ongelmaksi koettiin erityisesti biojätteen erilliskeräys, jota tällä hetkellä toteutetaan pohjoisessa vain kokeiluluontoisesti.

Kotimaasta ja ulkomailta tulevat matkailijat toivovat yritysten noudattavan jätehuollossaan ympäristöystävällistä kestävää kehitystä ja sen toteuttaminen tällä hetkellä yksittäiselle matkailuyritykselle Pohjois-Suomessa on erittäin haastavaa ja kallista.

Selvitys tehtiin kyselytutkimuksena ja se lähetettiin 900 pohjois-suomalaiselle matkailuyritykselle. Vastauksia saatiin 150, joiden perusteella tehtiin loppuraportti ja kehittämisehdotukset.

Tarkoituksena on, että kyselyn tuloksia käytetään pohjana tulevalle projektille, jonka tavoitteena on lähteä kehittämään tunturialueiden matkailuyritysten jätehuoltoa.

Kyselytutkimuksen suoritti Reddo Partners Oy ja sen toteuttamiseen saatiin tukea Lapin ELY-keskukselta.

Sotaromuprojekti 2004-2005

Pidä Lappi Siistinä ry aloitti kesällä 2004 Lapin sodan aikaisten sotaromujen kartoituksen Lapin Ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen aloitteesta.

Romuja ja räjähteitä löytyy vielä runsaasti niiltä alueilta, missä saksalaisilla oli huolto- ja ammusvarikkoja, sekä niiden teiden varsilta, joita saksalaiset käyttivät vetäytymisessä Norjaan.

Varsinainen sotaromujen siivous aloitettiin kesällä 2005 Vuotson - Tankavaaran alueelta. Romua kertyi tuolloin yhteensä 32 000 kg ja se toimitettiin Kuusakoski Oy:n toimesta teollisuuden hyötykäyttöön.

Sotaromuja on sen jälkeen siivottu lähes vuosittain Inarin - Kaamasen - Karigasniemen, sekä käsivarren ja Misin alueilla. Romua on kertynyt vuosien varrella yhteensä n. 120 000 kg.

Sotaromujen siivouksen yhteydessä on löytynyt myös räjähtämättömiä ammuksia, jotka on merkitty maastoon ja ilmoitettu viranomaisille hävittämistä varten. Sotaromujen siivousta on Pidä Lappi Siistinä ry:llä johtanut erityisasiantuntija, yliltn evp Markku Ylivaara, joka on yli 20 vuoden ajan työkseen tehnyt työtä sotaromujen ja räjähteiden raivauksen parissa.

Romunsiivous on toteutettu yhteistyössä Puolustusvoimien, Kuusakoski Oy:n, Metsähallituksen ja paikallisten maanomistajien kanssa. Vuoden 2010 jälkeen sotaromua ei ole siivottu yhdistyksen toimesta.

1 / 1

Please reload