TOIMINTA-AJATUS

Pidä Lappi Siistinä ry:n toiminnan tavoitteena on säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme ympäristökasvatuksella, koulutuksella, jätehuollon kehittämisellä, erilaisilla ympäristöprojekteilla ja talkootyöllä.

Toiminnan tarkoituksena on luoda retkeilijöille ja Lapin kävijöille, sekä paikallisille asukkaille sellaiset edellytykset, että Lapin ainutlaatuisen ympäristön kuormittaminen jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

 
Yhdistys toimii konkreettisesti ympäristön hyväksi
 • kunnostamalla ja rakentamalla luonto- ja virkistysalueiden palveluvarustusta (taukopaikat, merkityt reitit)

 • järjestämällä ympäristöseminaareja ja ympäristön siisteyteen tähtääviä tapahtumia, kuten roskiensiivoustalkoita ja neuvontaa

 • siivoamalla luonnosta roskaa sekä muuta jätettä, joka toimitetaan asianmukaisesti käsittelyyn tai jatkojalostukseen, 

 • sekä edistämällä ympäristötietoutta ympäristökasvatustoiminnallaan, viestinnällään ja tapahtumillaan.

Arvot

Pidä Lappi Siistinä ry

 • toteuttaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita,

 • on sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö sekä

 • ottaa huomioon jäsentensä, sidosryhmiensä ja yhteistyökumppaneidensa näkemykset tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Visio

Pidä Lappi Siistinä ry on osaava, tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani sekä vahva toimija ympäristöasioissa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Yhdistys jäsenineen ja yhteistyökumppaneineen toimii yhdessä konkreettisesti, suunnitelmallisesti ja innovatiivisesti Lapin, Suomen ja Pohjoiskalotin ympäristön parhaaksi pyrkien edistämään myös valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

HENKILÖKUNTA

Järjestökoordinaattori Sanna Alaruikka

sidosryhmäsuhteet, jäsenpalvelut, tapahtumat, neuvonta

sanna.alaruikka(at)pidalappisiistina.fi

Projektisuunnittelija Miia Palovaara

viestintä, kestävä kehitys

+358(0)400 665 544

miia.palovaara(at)pidalappisiistina.fi

 

HALLITUS

Hallitus 2021 

Puheenjohtaja Salla Laukkanen

salla.laukkanen@pidalappisiistina.fi

varapuheenjohtaja Asko Häiväläinen

asko.haivalainen@pidalappisiistina.fi

Tuomas Honkonen

Satu Katila

Markku Nykänen

Terttu Nykänen

Heini Pajala

Hallituksen omat sivut

TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINTAKERTOMUS

Yhdistyksemme tuorein toimintasuunnitelma ja toimintakertomus löytyvät vuosikokous-välilehdeltä. Sivulle päivitetään vuodesta 2020 alkaen vuosikokouksessa esiteltävät asiakirjat. Jos olet kiinnostunut yhdistyksemme toiminnasta myös aiemmilta vuosilta, voit pyytää toimintakertomuksia järjestökoordinaattori Sanna Alaruikalta.

UUTISET

Voit tutustua yhdistyksemme ajankohtaisiin uutisiin täällä.

INFOLEHTI

Yhdistyksemme Infolehti löytyy täältä. Infolehdessä esitellään yhdistyksen toimintaa sekä suomeksi että englanniksi. Lehti jaetaan jäsenillemme sekä matkailijoille Lapin matkailukeskuksissa. 

HISTORIAA

Pidä Lappi Siistinä ry on perustettu vuonna 1987. Alla on kerrottu yhdistyksen syntyhistoriasta lyhyesti. Voit lukea lisää historiamme alkuvaiheista perustajajäsenemme Lassi Karivalon 20-vuotisjuhlaseminaarissa pitämässä puheenvuorossa

 

Pidä Lappi Siistinä ry:n toiminta alkoi vapaaehtoistoimintana vuonna 1979 järjestetyn ensimmäisen Tunturiluuta-operaation myötä, jossa vapaaehtoiset retkeilijät siivosivat käytetyimpiä retkeilyreittejä ja autiotupien ympäristöjä Lapissa. Tunturiluutaoperaatiot saivat jatkoa ja retkeilystä aiheutuvaan luonnon roskaantumiseen alettiin kiinnittää enemmän huomiota.

 

Ympäristöministeriö perustettiin vuonna 1983 ja sielläkin herättiin Lapin retkeily- ja vaellusreittien roskaantumisongelmaan, jonka selvittämiseksi käynnistettiin Ympäristöministeriön rahoittama ja WWF:n organisoima Pidä Lappi Siistinä -projekti. Projektin tarkoituksena oli tehdä Lapissa vaellusreittien ja autiotupien sekä tulipaikkojen roskaantumisselvityksiä, järjestää tunturiluutaoperaatioita ja valmistaa retkeilijöille suunnattua valistusaineistoa roskaantumisongelman vähentämiseksi.

 

WWF:n rooli oli toimia hankkeen käynnistäjänä ja pyrkiä toiminnan vakiintuessa ohjaamaan vastuu viranomaisille tai tarvittaessa perustettavan uuden organisaation vastuulle. Vuoden 1986 alkupuolella aloitettiin alustavat keskustelut Ympäristöministeriön kanssa Pidä Lappi Siistinä -projektin siirtämisestä Lapissa toimivalle tai sinne perustettavan organisaatiolle. Esimerkkinä toimi tuolloin Pidä Saaristo Siistinä ry:n toimintamalli, mikä sai ministeriössäkin kannatusta ja asia lähti etenemään.

 

Keväällä 1986 aloitettiin Pidä Lappi Siistinä ry:n perustamisen selvitystyö, jonka edetessä kohdattiin monenlaisia kiemuroita niin rahoituksen, yhdistystoiminnan periaatteiden kuin vastuunjaonkin osalta. Asioista neuvoteltiin monien tahojen ja toimijoiden kanssa. Samoin käytiin neuvotteluja myös yritysten kanssa, jotta perustettavalla yhdistyksellä olisi yhteiskunnan tuen lisäksi taloudellinen tukijalka yritysten sponsoroinnin kautta. Pitkäjänteisen työn tuloksena Pidä Lappi Siistinä ry perustettiin 28.1.1987.

SÄÄNNÖT
1§ Yhdistyksen nimi ja toimiala

Yhdistyksen nimi on Pidä Lappi Siistinä ry. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki ja toimialueena koko maa.
 

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on edistää Lapin puhtaan ja viihtyisän ympäristön säilymistä.

Yhdistys toteuttaa tarkoituksensa:

 1. harjoittamalla valistus- ja kasvatustyötä,

 2. selvitys- ja tutkimustoiminnalla,

 3. ympäristönsuojelutoiminnalla kuten osallistumalla tarpeen mukaan Lapin alueella luonnon ja maisemanhoitoon sekä jätehuollon järjestämiseen,

 4. tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,

 5. ylläpitämällä yhteyksiä ja liittymällä jäseneksi yhdistyksen tavoitteita edistäviin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä yhteisöihin ja

 6. muulla vastaavalla toiminnalla, joka on yhdistyksen tarkoituksen mukaista.

Yhdistys saa varoja toimintaansa:

 1. vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia sekä testamentteja

 2. toimeenpanemalla arpajaisia, juhlia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä

 3. kantamalla varsinaisilta jäseniltään ja kannatusjäseniltään jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous sekä

 4. myymällä kannatustuotteita.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
 

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sekä yksityinen henkilö että oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset ja kannatusjäsenet voivat olla vuosi- tai ainaisjäseniä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Näiden lisäksi voi vuosikokous hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminta-alalla erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta, eikä äänioikeutta.

Jäsenen hyväksyy hallitus. Jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun vuosittain. Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna kymmenkertaisen (10) vuosijäsenmaksun. Kuitti suoritetusta jäsenmaksusta on jäsen- ja äänestyskortti.

Yhdistyksestä eroamisestaan on jäsenen ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä tai tarkoitusta vastaan tai joka jättää täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut.

Erotettu jäsen voi saattaa erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä valituskirjelmän hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.
 

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-12 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen ylimääräinen kokous, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitukseen valittavan henkilön on täytynyt olla yhdistyksen jäsenenä vähintään kolme (3) vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä ottaa muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksen sihteerinä on toiminnanjohtaja, jonka muista tehtävistä päättää hallitus. Hallitus voi myös erottaa toimihenkilöt.

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan jaostoja ja toimikuntia erityisten tehtävien hoitamiseksi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä hallituksen jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
 

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin erikseen.
 

6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
 

7§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Yhteisönä oleville jäsenille lähetetään kutsu kirjallisena tai sähköpostitse kuittauksella.

 

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 7. Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta tulevalle tilikaudelle

 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sekä päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet toimikaudeksi.

 9. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja

 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tammikuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka pääasiallisena tarkoituksena on ympäristönsuojelu. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.