TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Yleistä  

Pidä Lappi Siistinä ry on vuonna 1987 perustettu voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö sekä tuottaa Lapin kävijöille ja paikallisille asukkaille tietoa, miten Lapin ainutlaatuisen ympäristön kuormittaminen jäisi mahdollisimman vähäiseksi. 

Yhdistys on mukana erilaisissa hankkeissa, jotka edesauttavat ympäristönsuojelua, lisäävät ympäristötietoisuutta sekä erilaisissa työryhmissä, jotka asiantuntemuksellaan kehittävät ympäristön tilaa Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. 

Pidä Lappi Siistinä ry:n visiona on olla osaava, tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani sekä vahva toimija ympäristöasioissa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Yhdistys jäsenineen ja yhteistyökumppaneineen toimii yhdessä konkreettisesti, suunnitelmallisesti ja innovatiivisesti Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sekä osaltaan Suomen ja Pohjoiskalotin ympäristön parhaaksi pyrkien edistämään myös valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä. 

Yhdistys toimii konkreettisesti ympäristön hyväksi 

 • edistämällä ympäristötietoisuutta toiminnallaan, viestinnällään ja tapahtumillaan 

 • kunnostamalla retkeilyalueita, taukotupia ja luontoreittejä ja niiden informaatiotauluja 

 • rakentamalla ja korjaamalla tulipaikkoja, laavuja, liitereitä, taukotupia ym.  

 • järjestämällä vuosittain ympäristöseminaarin Lapissa  

 • järjestämällä ja osallistumalla ympäristötietoisuuden lisäämiseen tähtääviin tapahtumiin, projekteihin ja hankkeisiin  

 • järjestämällä ympäristön siisteyteen tähtääviä tapahtumia, kuten luontotalkoita, talkooleirejä ja neuvontaa  

 • osallistumalla erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien suunnitteluun siistin Lapin puolesta: esim. Kullanhuuhdonnan MM-kisat 2019 Tankavaarassa ja Napapiiri-Jukola 2020 Rovaniemellä 

 

Toimenpiteet 2019 

Pidä Lappi Siistinä ry:n toiminnan painopisteet 2019 

 1. Yleistoiminta, sisältäen jätehuollon kehittämistoimenpiteet 

  • Lapin matkailukeskusten ja hotellien jätteiden keräilyn ja kierrätyksen -selvityksen tekeminen. 

  • Selvityksen pohjalta matkailukeskus- tai hotellikohtainen jätehuoltosuunnitelma / suunnitelma yhdessä alan toimijoiden kanssa. 

 2. Ympäristökasvatus ja koulutustoiminta  

  • Painopisteenä on toiminnan syventäminen alakouluissa.  

 3. Talkooleirit ja talkoot sekä erilaiset tempaukset 

  • Painopisteenä toiminnan laajentaminen vieraslajitalkoisiin ja muihin lyhytkestoisiin luontotalkoisiin. 

 4. Jäsenpalvelut 

  • Erityistavoitteena uusien jäsenten hankinta, kohderyhminä lappilaiset ja pohjois-pohjanmaalaiset yritykset ja nuoret. 

 5. Varainhankinta 

  • Yhdistys osallistuu Lapissa järjestettävien tapahtumien jätteiden kierrätykseen vuokraamalla tapahtumien käyttöön siirrettävää jätteen kierrätys kärryä (Jätkä). 

 6. Viestintä, tiedottaminen ja näkyvyys 

  • Erityistavoitteena yhdistyksen tunnettuuden ja profiilin nostaminen.  

 

1. Yleistoiminta  
 • Painopisteenä matkailuun ja tapahtumiin liittyvät jätehuollon kehittämistoimenpiteet sekä jäte- ja kierrätysneuvonnan kehittäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistys on mukana rakentamassa tunturialueen pieniin matkailukeskuksiin jätteen kierrätyspisteitä vuonna 2019 kohteena on Tankavaara Sodankylässä ja Ritavaaran hiihtokeskus Pellossa. 

 • Matkailuun liittyvät jätehuollon ja kierrätyksen kehittämistoimenpiteet. Yhdistykselle valmistui vuoden 2018 aikana tapahtumissa käytettävä siirrettävä jätteenlajittelupiste. Ko. jätteenlajittelupiste on tarkoitus saada käyttöön kesän 2019 tapahtumiin. 

 • Yhdistyksen kehittämistä jatkaa hallituksen nimeämä erillinen kehitysryhmä, jossa on jäseniä hallituksesta ja yhteistyökumppaneista, tehtävänä on mm. yhteistyökartoitus jätehuoltoyritysten, ympäristötoimijoiden ja muiden sponsorien kanssa. 

 • Yhteistyökumppaneiden verkostoituminen ja yhteistyön kehittäminen. 

 • Simon ja Kemi-Tornion saariston jätepisteiden kartoitus ja kunnostaminen sekä huollon suunnittelu.  

 • Inarijärven Nangunniemen venesataman ja Lokan kylän jätepisteen uudistaminen rakentamalla yksi uusi syväkeräysastia ja huollon suunnittelu. 

 • Kiertotalouden sekä jäte- ja kierrätysneuvonnan kehittäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, esim. Napapiirin Residuum Oy, Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco, Perämeren Jätehuolto Oy ym.  

 • Muiden aiempien jätehuoltohankkeiden tulosten hyödyntäminen.  

 

2. Ympäristökasvatus ja koulutustoiminta  
 • Ympäristöseminaari 31.1.– 1.2.2019 Ylläksellä teemalla ”Kertakäyttökulttuurista kiertotalouteen”, kohderyhmänä valtakunnalliset jätehuolto- ja ympäristöalan ammattilaiset, yhteistyökumppanit ja muut ympäristöasioista kiinnostuneet.  

 • Kouluvierailut peruskouluissa ja lukioissa teemoilla kierrätys, kiertotalous, tekstiilin ympäristövaikutukset, ruuan ympäristövaikutukset ja ruokahävikki sekä ilmastonmuutos.  

 • Rovaniemen alueella tiedottaminen kiertotaloudesta. Suomen ympäristökeskus Syke ja Motiva ovat valinneet Rovaniemen yhdeksi kymmenestä kiertotalouden edelläkävijä kunnasta. Yhdistys on suunnitelemassa miten ja kenen kanssa edetään tavoitteeseen pääsemiseksi.    

 • Ympäristötapahtumiin ja –kampanjoihin osallistuminen: esim. Metsäpäivät ja Kasit metsään – viikko Rovaniemellä sekä kansalliset teemaviikot kuten Hävikkiviikko, Energiansäästöviikko ja Euroopan jätteen vähentämisen viikko. 

 • Tietoiskut eri tapahtumissa, esim. Martin Pilkki Luostolla, Maaseudulta käsin –markkinat Tervolassa ja Hillamarkkinat Ranualla.  

 • Eko-oppaan markkinointi ja jakelu tapahtumissa ja verkossa. 

 • Varhaiskasvatus: lajittelun oppiminen leikin avulla Rovaniemi, Pello ja Ranua päiväkodeissa ”Tuunaa Oma Roskis” Siisti Rovaniemi -kampanjan osana 

 

3. Talkooleirit ja talkoot sekä erilaiset tempaukset  
 • Kaksi viikon mittaista talkooleiriä yhteistyössä Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden kanssa. Metsähallituksen kanssa on sovittu puitesopimus, joka tukee talkooleirien suunnittelua jatkossakin vuositasolla.  

 • Jatkamme vuonna 2018 alkaneita vieraslajitalkoita yhteistyössä Lapin luonto- ja ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän (LYHTY) kanssa.  

 • Paikallisiin roskien siivoustalkoisiin osallistuminen tapauskohtaisesti. 

 

4. Jäsenpalvelut 
 • Jäsenpalveluita ja -etuja kehitetään edelleen osana yhdistyksen uutta ilmettä ja viestintästrategiaa mm yhdistykselle ilmestyy jatkossa lehti kerran vuodessa. Lehti on sekä paperi- että digilehtenä. Yhdistyksen Facebook sivustoilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista jotka liittyvät yhdistyksen toimintaan tai tukevat sitä. 

 • Jäsenhankintaa tehostetaan ja neuvotellaan yhteistyökumppanien kanssa uudenlaisista jäseneduista ja kamppanjoista. 

 • Testataan mobiilisovellutuksessa toimiva jäsenkortti, joilla jäsenedut ovat lunastettavissa. 

 • Tapahtumissa ja kampanjoissa panostetaan uusien jäsenien hankkimiseen lisäämällä näkyvyyttä ja jatkamalla Nalle -tuotteiden myyntiä. Erityiskohderyhmänä ovat lappilaiset yritykset ja nuoret. Tapahtumien yhteyteen suunnitellaan kuhunkin sopiva jäsenhankintakampanja, esim. liittymislahjat. Myös postituslistalle liittyneitä pidämme tärkeinä tärkeinä kannattajina, viestinviejinä ja potentiaalisina yhdistyksen jäseninä. 

 

5. Varainhankinta 
 • Jatketaan varainhankinnan kohdentamista Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla toimiviin yrityksiin. Kartoitetaan myös potentiaaliset sponsoriyritykset koko valtakunnan alueelta. Kannustetaan Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla loma-asuntoja omistavia yrityksiä liittymään yhdistyksen kannatusyritysjäseniksi. 

 • Yhdistyksen toimintaan sekä hankkeiden ja projektien toteuttamiseen haetaan Ympäristöministeriöltä avustusta. 

 • Avustusten hakemisessa ollaan tiiviissä yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa.  

 • Metsähallituksen kanssa tehtävä puitesopimus pitää sisällään mm. tuen talkooleirejä varten. 

 • Verkossa tapahtuvan varainhankinnan kehittämistä jatketaan, esim. verkkokauppa Nalle – tuotteille ja jäsenetuina saataville tuotteille. 

 • Lapland Safarien toimipisteisiin on perustettu kannatustuotteiden myyntipisteitä. 

 • Jätkä (PLS jätteen kierrätys kärry) vuokraus tunturialueen tapahtumiin. 

6. Viestintä, tiedottaminen ja näkyvyys 
 

Viestinnän ja tiedotuksen tavoitteena on yhdistyksen näkökulmasta 

 • lisätä yhdistyksen tunnettavuutta ja avoimuutta 

 • vahvistaa myönteistä imagoa  

 • saada näkyvyyden kautta lisää jäseniä sekä uusia yhteistyökumppaneita 

 • vahvistaa yhteistyösuhteita ja –verkostoja sidosryhmien kanssa 

 

Ympäristöasioiden näkökulmasta tavoitteena on  

 • lisätä tietoisuutta ympäristöasioista 

 • saada lukijat toimimaan (lappilaisen) ympäristön hyväksi 

 

Välineinä käytetään kotisivuja, facebookia, twitteriä ja instagramia, sähköistä uutiskirjettä sekä uutuutena PLS-lehti, joka on luettavissa paperi- että digilehtenä.  

Lisäksi tuotetaan teemakohtaisia tietoiskuja, joita jaetaan tapahtumissa printtiversiona ja www-sivuilla sähköisinä.  

Tiedottamisessa hyödynnetään myös alueella ilmestyviä lehtiä ja radiota. 

Viestinnän ja tiedottamisen toimenpiteet tukevat yhdistyksen vuodelle 2019 määriteltyjä erityistavoitteita (mm. lappilaisten yritysten ja nuorten tavoittamine, varhaiskasvatus, matkailu). 

 

Pidä Lappi Siistinä ry     Urheilukatu 9-11 a 4     96100 Rovaniemi    

 

Y-tunnus 0676047-3    

 

posti[at]pidalappisiistina.fi    

 

+358 (0)400 66 55 44