Tiedote: Lapin retkeilyreittien roskaantumista kartoitettiin tutkimuksella

Anna Heikkinen, Kaisa Matila
Retkeilyreitit ja tuvat pääosin siistejä, nuotiopaikat roskaisia

 

Roskaantumistutkimus toteutettiin Ympäristöministeriön pyynnöstä selvittää tiettyjen Lapin retkeilyreittien roskaantumista seurantatutkimuksena 80- ja 90-luvuilla tehdyille tutkimuksille. Tavoitteena oli saada selville roskaantumisen kehityssuunta ja matkailijamäärien lisääntymisen vaikutus luontoreittien roskaantumiseen.

Pidä Lappi Siistinä ry. otti vastuun selvityksen toteuttamisesta hakien siihen opinnäytetyön tekijät Rovaniemen ammattikorkeakoulusta, koordinoiden ja avustaen tutkimuksen toteutusta yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Luonnonvara- ja ympäristöalan metsätalouden opiskelijat Anna Heikkinen ja Kaisa Matila toteuttivat tutkimuksen pääosin v.2012 aikana tehden taustatyön, kesällä kävellen yli 250 km eri reittejä, kirjoittaen raporttia ja analysoiden tuloksia. Alustavia tuloksia esiteltiin Pidä Lappi Siistinä ry:n ympäristöseminaarissa 8.2.2013.  Lue opinnäyte tästä! (pdf)

 
Opinnäyte: Lapin retkeilyalueiden roskaantuminen ja sen muutokset vuodesta 1984 vuoteen 2012

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää neljän Lapissa sijaitsevan valtion omistaman retkeilyalueen roskaantuneisuuden nykytila. Saatuja tuloksia verrattiin kolmen alueen osalta vuonna 1984 ja 1990 tehtyjen vastaavien tutkimusten tuloksiin roskaantuneisuuden kehityssuunnan selvittämiseksi. Tavoitteena oli myös pohtia roskaantumisen syitä ja keinoja roskaantumisen estämiseksi. Lisäksi mietittiin kehitysehdotuksia käytettyyn mittausmenetelmään.

Mittausta, laskemista ja havainnointia

 

Mittausmenetelmänä käytettiin samaa menetelmää kuin aiemmissa tutkimuksissa. Reiteillä roskien laskentaa tehtiin koko matkalta reittiosuuksittain, ja roskat laskettiin viiden metrin levyiseltä kaistalta niin, että reitti kulki kaistan keskellä. Tuvilta ja nuotiopaikoilta otettiin aarin kokoinen ympyräkoeala. Reitit, tuvat ja nuotiopaikat jaettiin roskaantuneisuusluokkiin aiemmissa tutkimuksissa kehitetyn luokittelun mukaan. Taukopaikoilla tehtiin lisäksi kohteiden siisteyteen ja jätehuoltojärjestelyihin liittyvää havainnointia erilliselle lomakkeelle. Retkeilijöiden mielipiteitä alueiden roskaantumisesta ja jätehuollosta selvitettiin pienimuotoisella kyselytutkimuksella.

Roskaantuneisuus vähentynyt 80- ja 90 -luvuilta

Käytetyn luokituksen perusteella tutkittujen reittien yhteenlasketusta kilometrimäärästä 37 prosenttia oli roskaantunut. Tuvista roskaantuneita oli 18 prosenttia ja nuotiopaikoista jopa 98 prosenttia. Reitit ja tuvat olivat siis pääosin siistejä, mutta nuotiopaikat epäsiistejä. Roskaantuneimmat reitit olivat Pallas–Hetta ja Pyhä–Luosto, vähiten roskaantunut Sevettijärvi–Pulmankijärvi. Roskaantuneimpia tuvat olivat Pallas–Hetta -reitillä, siisteimpiä puolestaan Sevettijärvi–Pulmankijärvi -reitillä. Nuotiopaikat olivat roskaantuneimpia Näätämöllä, siisteimpiä UKK-puistossa. Vertailtujen retkeilykohteiden roskaantuneisuus on vähentynyt edellisistä tutkimusvuosista, vaikka kävijämäärät ovat kasvaneet ja jätehuoltoa on kevennetty. Reiteistä ainoastaan Sevettijärvi–Pulmanki on hieman roskaantuneempi kuin aiemmin, tuvilla sen sijaan on kaikilla alueilla tapahtunut positiivista kehitystä.

Johtopäätöksiä

Roskaantumisen syynä lienee lähtökohtaisesti ihmisten piittaamattomuus ja ajattelemattomuus, mutta myös tiedon puute. Pitkään jatkuneen valistuksen sekä viime vuosina lanseeratun roskattoman retkeilyn ja siihen liittyvän tiedotuksen arveltiin edesauttaneen reittien siistiytymistä aikaisemmista tutkimusvuosista. Jatkuvalla huoltotoiminnalla on ollut vaikutusta etenkin tupien siistiytymiseen. Roskaantumisen ehkäisemiseksi tulisi edelleen jatkaa tiedotus- ja valistustoimintaa, saada taukopaikkojen jätteidenkäsittelyopasteet kuntoon sekä poistaa jäteastiat kokeilumielessä etenkin kaukoretkeilyalueilta.  Tupakantumppiongelman poistamiseksi tulisi ryhtyä toimenpiteisiin.